નાના બટાટા ( Baby potatoes )

નાના બટાટા ( Baby Potatoes ) Glossary |નાના બટાટા આરોગ્ય માટેના ફાયદા અને પોષણની માહિતી + નાના બટાટા રેસિપી ( Baby Potatoes ) | Tarladalal.com Viewed 2151 times

બાફીને છોલી લીધેલા નાના બટાટા (boiled and peeled baby potatoes)
Boiled baby potato halves
Baby potatoes can be boiled by putting washed and cleaned baby potatoes in salted boiling water and boil till the potatoes are completely cooked. Drain the water and cool slightly. Cut into halves horizontally and use as required.
બાફેલા નાના બટાટા (boiled baby potatoes)
અડધા કાપેલા અને તળેલા નાના બટાટા (deep-fried baby potato halves)
અર્ધા બાફીને છોલેલા નાના બટાટા (parboiled and peeled baby potatoes)
અર્ધ બાફેલા નાના બટાટાના અડધીયા (parboiled baby potato halves)

Try Recipes using નાના બટાટા ( Baby Potatoes )


More recipes with this ingredient....

Baby Potatoes (130 recipes), boiled and peeled baby potatoes (17 recipes), parboiled and peeled baby potatoes (2 recipes), boiled baby potatoes (6 recipes), parboiled baby potato halves (1 recipes), boiled baby potato halves (6 recipes), deep-fried baby potato halves (1 recipes)

Categories