કેળા ( Banana )

કેળા ( Banana ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + કેળા રેસિપી ( Banana ) | Tarladalal.com Viewed 5501 times

કેળાના ટુકડા (banana cubes)
કેળાની પટ્ટીઓ (banana strips)
સમારેલા કેળા (chopped bananas)
મસળેલા કેળા (mashed bananas)
Read how to make mashed bananas
સ્લાઇસ કરેલા કેળા (sliced banana)

Related Links

કેળના પાન
કેળાની પ્યુરી
કેળાના ફૂલ
કેળનો થડ / કેળની દાંડી
કેળાની ચિપ્સ્

Try Recipes using કેળા ( Banana )


More recipes with this ingredient....

Banana (497 recipes), banana cubes (16 recipes), sliced banana (54 recipes), chopped bananas (71 recipes), mashed bananas (37 recipes), banana leaves (34 recipes), banana puree (0 recipes), banana flower (1 recipes), banana stem (2 recipes), banana chips (1 recipes), banana strips (2 recipes)

Categories