પૌવા ( Beaten rice, poha )

પૌવા , What is Poha in Gujarati |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + પૌવા રેસિપી Viewed 3396 times

જાડા પૌવા (thick beaten rice)