એલચી ( Cardamom, elaichi )

એલચી નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, ગ્લોસરી ( Cardamom in Gujarati ) Viewed 2322 times

વાટેલી ઇલાયચી (crushed cardamom)