બાસમતી ચોખા ( Long grained rice )

બાસમતી ચોખા ( Long Grained Rice (Basmati) ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા + બાસમતી ચોખા રેસિપી ( Long Grained Rice (Basmati) ) | Tarladalal.com Viewed 1745 times

ટુકડા બાસમતી ચોખા (broken long grained rice)
પલાળીને રાંધેલા બાસમતી ભાત (soaked and cooked long grained rice)
પલાળેલા બાસમતી ચોખા (soaked long grained rice)