સોયા ચન્કસ્ ( Soy chunks )

સોયા ચન્કસ્ ( Soy Chunks ) Glossary | Recipes with સોયા ચન્કસ્ ( Soy Chunks ) | Tarladalal.com Viewed 1183 times

પલાળીને સમારેલા સોયા ચંકસ્ (soaked and chopped soy chunks)
પલાળેલા સોયાના ચંક્સ્ (soaked soy chunks)