સોયાબીન ( Soybeans )

સોયાબીન ( Soybeans ) Glossary | Recipes with સોયાબીન ( Soybeans ) | Tarladalal.com Viewed 1907 times

ઉકાળેલા સોયાબીન (boiled soybeans)
પલાળેલા સોયાબીન (soaked soybeans)