આમળા ( Amla )

આમળા નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, ગ્લોસરી ( Amla in Gujarati) Viewed 3606 times

આમળાની વેજ (amla wedges)
સમારેલા આમળા (chopped amla)
ખમણેલા આમળા (grated amla)