શતાવરી ( Asparagus )

શતાવરી ( Asparagus ) Glossary |શતાવરી આરોગ્ય માટેના ફાયદા અને પોષણની માહિતી + શતાવરી રેસિપી ( Asparagus ) | Tarladalal.com Viewed 2531 times

શતાવરીની દાંડીઓ (asparagus spears)
હલકી ઉકાળેલી શતાવરી (blanched asparagus)
સમારીને અર્ધ ઉકાળેલી શતાવરી (chopped and parboiled asparagus)
સમારેલી શતાવરી (chopped asparagus)
ત્રાંસી કાપેલી શતાવરી (diagonally cut asparagus)
લીલી શતાવરી (green asparagus)
જાડી શતાવરી (thick asparagus)
પાતળી શતાવરી (thin asparagus)

Related Links

કૅન્ડ લીલી શતાવરી

Try Recipes using શતાવરી ( Asparagus )


More recipes with this ingredient....

asparagus (56 recipes), asparagus spears (6 recipes), chopped asparagus (18 recipes), blanched asparagus (11 recipes), thick asparagus (0 recipes), thin asparagus (0 recipes), Canned green asparagus spears (3 recipes), Green Asparagus (0 recipes), diagonally cut asparagus (1 recipes), chopped and parboiled asparagus (1 recipes)

Categories