નાના કાંદા ( Baby onions )

નાના કાંદા નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, આરોગ્ય માટેના ફાયદા, ગ્લોસરી, Baby Onions in gujarati Viewed 807 times

અર્ધ ઉકાળેલા નાના કાંદા (blanched baby onions)