બૅગેટ ( Baguette )

બૅગેટ ( Baguette ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + પોષણની માહિતી + બૅગેટ રેસિપી ( Baguette ) | Tarladalal.com Viewed 885 times

સ્લાઇસ કરેલા બૅગેટ (sliced baguette)