જવ ( Barley, jau )

જવ નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, ગ્લોસરી, આરોગ્ય માટેના ફાયદા (Barley in Gujarati) Viewed 2118 times

રાંધેલા જવ (cooked barley)
પલાળેલા જવ (soaked barley)