કારેલા ( Bitter gourd )

કારેલા શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, karela, Bitter Gourd in Gujarati Viewed 4041 times

કારેલાના અડધીયા (bitter gourd halves)
પાતળા લાંબા સમારેલા કારેલા (bitter gourd juliennes)
કારેલાની છાલ (bitter gourd peels)
કારેલાની સ્લાઇસ (bitter gourd slices)
સમારેલા કારેલા (chopped bitter gourd)
સમારેલી કારેલાની છાલ (chopped bitter gourd peels)
ખમણેલા કારેલા (grated bitter gourd)
સ્લાઇસ કરેલા કારેલા (sliced bitter gourd)

Try Recipes using કારેલા ( Bitter Gourd )


More recipes with this ingredient....

bitter gourd (63 recipes), chopped bitter gourd (7 recipes), sliced bitter gourd (7 recipes), bitter gourd peels (2 recipes), grated bitter gourd (4 recipes), bitter gourd juliennes (1 recipes), bitter gourd halves (1 recipes), chopped bitter gourd peels (1 recipes), bitter gourd slices (1 recipes)

Categories