દૂધી ( Bottle gourd )

દૂધી ગ્લોસરી, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Bottle Gourd, Lauki in Gujarati Viewed 3733 times

દૂધીના ટુકડા (bottle gourd cubes)
સમારેલી દૂધી (chopped bottle gourd)
ખમણેલી દૂધી (grated bottle gourd)
સ્લાઇસ કરેલી દૂધી (sliced bottle gourd)

Categories