રીંગણા ( Brinjal, baingan )

રીંગણા ( Brinjal ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + રીંગણા રેસિપી ( Brinjal, Baingan, Eggplant ) | Tarladalal.com Viewed 2115 times


રીંગણાના ટુકડા (brinjal cubes)
રીંગણાની ગોળ સ્લાઇસ (brinjal slices)
સમારેલા રીંગણા (chopped brinjals)
તળેલા રીંગણા (fried brinjals)
શેકેલા રીંગણા (roasted brinjal)
ગોળ રીંગણાના ટુકડા (round brinjal cubes)
સ્લાઇસ કરેલા રીંગણા (sliced brinjals)

Related Links

ગોળ રીંગણા

Try Recipes using રીંગણા ( Brinjal, Baingan )


More recipes with this ingredient....

brinjal, baingan (289 recipes), chopped brinjals (25 recipes), sliced brinjals (24 recipes), fried brinjals (1 recipes), brinjal cubes (44 recipes), round brinjals (5 recipes), roasted brinjal (1 recipes), round brinjal cubes (2 recipes), brinjal slices (11 recipes)

Categories