ફાડા ઘઉં ( Broken wheat, dalia )

ફાડા ઘઉં ગ્લોસરી, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Broken Wheat, Dalia in Gujarati Viewed 2590 times

રાંધેલા ફાડા ઘઉં (cooked broken wheat (dalia))