કોબી ( Cabbage, patta gobi )

કોબી શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Cabbage, Gobhi in Gujarati language Viewed 3428 times

કોબીના ટૂકડા (cabbage cubes)
સમારેલી કોબી (chopped cabbage)
ખમણેલી કોબી (grated cabbage)
લીલી કોબી (green cabbage)
અર્ધ ઉકાળેલી કોબી (parboiled cabbage)
પાતળી લાંબી કાપેલી કોબી (shredded cabbage)

Related Links

સફેદ કોબી

Try Recipes using કોબી ( Cabbage, Patta Gobi )


More recipes with this ingredient....

cabbage, patta gobi (829 recipes), white cabbage (1 recipes), cabbage cubes (13 recipes), shredded cabbage (311 recipes), chopped cabbage (266 recipes), grated cabbage (108 recipes), parboiled cabbage (1 recipes), Green cabbage (1 recipes)

Categories