એલચી ( Cardamom )

એલચી નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, ગ્લોસરી ( Cardamom in Gujarati ) Viewed 1602 times

વાટેલી ઇલાયચી (crushed cardamom)