ચણાની દાળ ( Chana dal )

ચણાની દાળ (ગ્લોસરી, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Chana Dal in Gujarati Viewed 1856 times

શેકીને પાવડર કરેલા દાળિયા (roasted and powdered chana dal)
પલાળીને રાંધેલી ચણાની દાળ (soaked and cooked chana dal)
પલાળીને અર્ધ ઉકાળેલી ચણાની દાળ (soaked and parboiled chana dal)
પલાળેલી ચણાની દાળ (soaked chana dal)

Categories