છોલા દાળ ( Chola dal )

છોલા દાળ ( Chola Dal ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + છોલા દાળ રેસિપી ( Chola Dal ) | Tarladalal.com Viewed 969 times

પલાળીને રાંધેલી છોલા દાળ (soaked and cooked chola dal)
પલાળેલી છોલા દાળ (soaked chola dal)