ગુવારફળી ( Cluster beans )

ગુવારફળી શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, gavar in Gujarati language Viewed 716 times

સમારેલી ગુવારફળી (chopped cluster beans)