કોથમીર ( Coriander )

કોથમીર Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા , નો ઉપયોગ, રેસિપી , Coriander in Gujarati Viewed 3943 times

સમારેલી કોથમીર (chopped coriander)
સમારેલી કોથમીરની દાંડીઓ (chopped coriander stalks)
કોથમીરની દાંડીઓ (coriander stalks)