કાકડી ( Cucumber )

કાકડી શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Cucumber, Kakdi in Gujarati Viewed 3093 times

સમારેલી કાકડી (chopped cucumber)
કાકડીના ટુકડા (cucumber cubes)
કાકડીની સ્લાઇસ (cucumber slices)
કાકડીની પટ્ટીઓ (cucumber strips)
બી કાઢી લીધેલી કાકડી (deseeded cucumber)
ખમણેલી કાકડી (grated cucumber)
સ્લાઇસ કરેલી કાકડી (sliced cucumber)

Related Links

પીકલ્ડ કાકડી
કાકડીનો રસ

Try Recipes using કાકડી ( Cucumber )


More recipes with this ingredient....

cucumber (631 recipes), cucumber cubes (89 recipes), sliced cucumber (84 recipes), chopped cucumber (173 recipes), grated cucumber (72 recipes), cucumber strips (33 recipes), pickled cucumber (1 recipes), cucumber juice (4 recipes), Deseeded cucumber (0 recipes), cucumber slices (9 recipes)

Categories