સૂકા જરદાળુ ( Dried apricots, khumani, khubani )

સૂકા જરદાળુ શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Dried Apricots in Gujarati Viewed 2269 times

સમારેલા જરદાલૂ (chopped dried apricots)
બી કાઢેલા જરદાળુ (deseeded dried apricots)
સૂકા જરદાળુની પ્યુરી (dried apricot puree)
સ્લાઇસ કરેલા જરદાળુ (sliced dried apricots)
પલાળેલા સૂકા જરદાળુ (soaked dried apricots)

Related Links

જરદાળુનો સૉસ

Try Recipes using સૂકા જરદાળુ ( Dried Apricots, Khumani, Khubani )


More recipes with this ingredient....

deseeded dried apricots (0 recipes), sliced dried apricots (0 recipes), dried apricots, khumani, khubani (46 recipes), soaked dried apricots (4 recipes), apricot sauce (0 recipes), chopped dried apricots (17 recipes), dried apricot puree (0 recipes)

Categories