સૂકી ખજૂર ( Dried dates )

સૂકી ખજૂર ( Dried Dates ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + સૂકી ખજૂર રેસિપી ( Dried Dates ) | Tarladalal.com Viewed 1072 times

બી કાઢીને સમારેલી સૂકી ખજૂર (deseeded and chopped dried dates)
પલાળેલી સૂકી ખજૂર (soaked dried dates)

Try Recipes using સૂકી ખજૂર ( Dried Dates )


More recipes with this ingredient....

dried dates (14 recipes), soaked dried dates (0 recipes), deseeded and chopped dried dates (1 recipes)