સૂકું નાળિયેર (કોપરૂ) ( Dry coconut )

સૂકું નાળિયેર (કોપરૂ) ( Dry Coconut ) Glossary | Recipes with સૂકું નાળિયેર (કોપરૂ) ( Dry Coconut ) | Tarladalal.com Viewed 1902 times

સમારેલું સૂકું નાળિયેર (કોપરૂ) (chopped dry coconut)
ખમણેલું સૂકું નાળિયેર (grated dry coconut)
શેકીને પાવડર કરેલું સૂકું નાળિયેર (કોપરૂ) (roasted and powdered dry coconut)
સ્લાઇસ કરેલું સૂકું નાળિયેર (sliced dry coconut)

Categories