અળસી ( Flax seeds, alsi )

અળસી શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Alsi, Flax Seeds in Gujarati Viewed 8511 times

ભૂક્કો કરેલી અળસી (crushed flaxseeds)
અળસીનો પાવડર (powdered flaxseeds)
શેકેલી અળસી (roasted flaxseeds)