લીલા સફરજન ( Green apple )

લીલા સફરજન ( Green Apple ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + લીલા સફરજન રેસિપી ( Green Apple ) | Tarladalal.com Viewed 796 times

સમારેલા લીલા સફરજન (chopped green apple)
લીલા સફરજનના ટુકડા (green apple cubes)
સ્લાઇસ કરેલા લીલા સફરજન (sliced green apple)