લીલા મરચાં ( Green chillies )

લીલા મરચાં ( Green Chillies ) Glossary | Recipes with લીલા મરચાં ( Green Chillies ) | Tarladalal.com Viewed 4754 times

સમારેલા લીલા મરચાં (chopped green chilli)
વાટેલા લીલા મરચાં (crushed green chillies)
તળેલા લીલા મરચાં (fried green chillies)
સ્લાઇસ કરેલા લીલા મરચાં (sliced green chillies)

Categories