લીલા ટમેટા ( Green tomatoes )

લીલા ટમેટા ( Green Tomatoes ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + લીલા ટમેટા રેસિપી ( Green Tomatoes ) | Tarladalal.com Viewed 694 times

સમારેલા લીલા ટમેટા (chopped green tomatoes)
અડધા કાપેલા લીલા ટમેટા (green tomato halves)
સ્લાઇસ કરેલા લીલા ટમેટા (sliced green tomatoes)