ગોળ ( Jaggery )

ગોળ શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Jaggery in gujarati Viewed 5103 times

સમારેલો ગોળ (chopped jaggery)
ખમણેલો ગોળ (grated jaggery)