કાળા ચણા ( Kala chana )

કાળા ચણા ( Kala Chana ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા + કાળા ચણા રેસિપી ( Kala Chana ) | Tarladalal.com Viewed 2267 times

બાફેલા કાળા ચણા (boiled kala chana)
પલાળેલા કાળા ચણા (soaked kala chana)
પલાળીને બાફેલા કાળા ચણા (sprouted and boiled kala chana)
ફણગાવેલા કાળા ચણા (sprouted kala chana)

Categories