કોકમ ( Kokum )

કોકમ શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Kokum in Gujarati language Viewed 3517 times

અર્ધ સૂકા કોકમ (semi dried kokum)
પલાળેલા કોકમ (soaked kokum)