લીલી ચહાની પત્તી ( Lemongrass )

લીલી ચહાની પત્તી ( Lemongrass ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા + લીલી ચહાની પત્તી રેસિપી ( Lemongrass ) | Tarladalal.com Viewed 1664 times

સમારેલી લીલી ચાયની પત્તીઓ (chopped lemongrass)
લીલી ચાયનો રસ (lemongrass juice)
લીલી ચાયની પત્તી (lemongrass stalk)
લીલી ચહાની દાંડી (lemongrass stem)
સ્લાઇસ કરેલી લીલી ચહાની દાંડી (sliced lemongrass stem)

Try Recipes using લીલી ચહાની પત્તી ( Lemongrass )


More recipes with this ingredient....

lemongrass (94 recipes), chopped lemongrass (32 recipes), sliced lemongrass stem (3 recipes), lemongrass juice (1 recipes), lemongrass stalk (10 recipes), Lemongrass Stem (0 recipes)

Categories