સલાડના પાન ( Lettuce )

સલાડના પાન ( Lettuce ) Glossary | Recipes with સલાડના પાન ( Lettuce ) | Tarladalal.com Viewed 1362 times

સમારેલા સલાડના પાન (chopped lettuce)
પાતળા લાંબા કાપેલા સલાડના પાન (shredded lettuce)