લો ફૅટ માવો ( Low fat mawa )

લો ફૅટ માવો ( Low Fat Mawa ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા + લો ફૅટ માવો રેસિપી ( Low Fat Mawa ) | Tarladalal.com Viewed 1209 times

ભૂક્કો કરેલો લો ફૅટ માવો (crumbled low fat mawa)
ખમણેલો લો ફૅટ માવો (grated low fat mawa)