મસૂરની દાળ ( Masoor dal )

મસૂરની દાળ નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, ગ્લોસરી, Masoor Dal in Gujarati Viewed 1703 times

ઉકાળેલી મસુરની દાળ (boiled masoor dal)
અર્ધ ઉકાળેલી મસુરની દાળ (parboiled masoor dal)
પલાળેલી મસૂરની દાળ (soaked masoor dal)