મઠ ( Matki )

મઠ ( Matki ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા + મઠ રેસિપી ( Matki ) | Tarladalal.com Viewed 2425 times

બાફીને વાટેલા મઠ (boiled and crushed matki)
ઉકાળેલા મઠ (boiled matki)
વાટેલા મઠ (crushed matki)
મઠનો લોટ (matki flour)
પલાળેલા મઠ (soaked matki)

Related Links

મઠની દાળ

Try Recipes using મઠ ( Matki )


More recipes with this ingredient....

matki (21 recipes), matki flour (2 recipes), matki dal (1 recipes), boiled matki (3 recipes), soaked matki (3 recipes), crushed matki (0 recipes), boiled and crushed matki (1 recipes)

Categories