ફૂદીનાના પાન ( Mint leaves )

ફૂદીનાના પાન નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, ગ્લોસરી, Mint Leaves, pudina in gujarati Viewed 1596 times

સમારેલા ફૂદીનાના પાન (chopped mint)
ફૂદીનાના પાન (mint sprig)