શકરટેટી ( Muskmelon )

શકરટેટી ( Muskmelon ) Glossary | Recipes with શકરટેટી ( Muskmelon ) | Tarladalal.com Viewed 981 times

સમારેલી સક્કરટેટી (chopped muskmelon)
સક્કરટેટીના ગોળ ટુકડા (muskmelon balls)
સક્કરટેટીના ટુકડા (muskmelon cubes)
શક્કરટેટીની પ્યુરી (muskmelon puree)
સક્કરટેટીના વેજ (muskmelon wedges)

Related Links

શકરટેટીના બી

Try Recipes using શકરટેટી ( Muskmelon )


More recipes with this ingredient....

melon seeds (42 recipes), muskmelon (131 recipes), chopped muskmelon (31 recipes), muskmelon balls (6 recipes), muskmelon cubes (30 recipes), muskmelon puree (2 recipes), Muskmelon Wedges (1 recipes)

Categories