કાંદા ( Onions )

કાંદા શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ ( Onions, Kanda, Pyaaz in Gujarati Viewed 3500 times

સમારેલા કાંદા (chopped onions)
તળેલા કાંદા (fried onions)
ખમણેલા કાંદા (grated onions)
કાંદાના ટુકડા (onion cubes)
કાંદાનો પાવડર (onion powder)
કાંદાની સ્લાઇસ (onion slices)
કાંદાની વેજ (onion wedges)
સ્લાઇસ કરેલા કાંદા (sliced onions)

Related Links

કૉકટેલ અનિયન
કાંદાના ફ્લેક્સ
કાંદાની પ્યુરી
કલોંજી
કાંદાની પેસ્ટ
કાંદાની રીંગ્સ્
શેકેલા કાંદા
સફેદ નાના કાંદા

Try Recipes using કાંદા ( Onions )


More recipes with this ingredient....

onions (5554 recipes), cocktail onion (3 recipes), onion flakes (0 recipes), onion puree (6 recipes), Nigella seeds, Kalonji (146 recipes), onion paste (67 recipes), chopped onions (3134 recipes), onion cubes (98 recipes), sliced onions (702 recipes), fried onions (37 recipes), onion wedges (8 recipes), onion rings (54 recipes), grated onions (102 recipes), onion powder (5 recipes), roasted onion (3 recipes), pearl onion (2 recipes), onion slices (29 recipes)

Categories