પનીર ( Paneer )

પનીર ( Paneer ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + પનીર રેસિપી ( Paneer ) | Tarladalal.com Viewed 3175 times

સમારેલું પનીર (chopped paneer)
ભૂક્કો કરેલું પનીર (crumbled paneer)
ખમણેલું પનીર (grated paneer)
મસળેલું પનીર (mashed paneer)
પનીરના ચોરસ ટુકડા (paneer cubes)
પનીરની પટ્ટીઓ (paneer strips)
સ્લાઇસ કરેલું પનીર (sliced paneer)

Try Recipes using પનીર ( Paneer )


More recipes with this ingredient....

paneer (1508 recipes), chopped paneer (106 recipes), sliced paneer (17 recipes), crumbled paneer (190 recipes), mashed paneer (30 recipes), paneer cubes (331 recipes), grated paneer (324 recipes), paneer strips (18 recipes)

Categories