પપૈયા ( Papaya )

પપૈયા શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Papaya in Gujarati language Viewed 2034 times

સમારેલા પપૈયા (chopped papaya)
પપૈયાના ગોળ ટુકડા (papaya balls)
પપૈયાના ટુકડા (papaya cubes)
પપૈયાની પ્યુરી (papaya puree)
Read how to make papaya puree
સ્લાઇસ કરેલા પપૈયા (sliced papaya)

Try Recipes using પપૈયા ( Papaya )


More recipes with this ingredient....

papaya (96 recipes), papaya balls (3 recipes), papaya puree (3 recipes), papaya cubes (41 recipes), sliced papaya (2 recipes), chopped papaya (22 recipes)

Categories