પીચ ( Peach )

પીચ ( Peach ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + પીચ રેસિપી ( Peach ) | Tarladalal.com Viewed 1609 times

સમારેલા પીચ (chopped peaches)
પીચના ટુકડા (peach cubes)
અડધા કાપેલા પીચ (peach halves)
પીચની પ્યુરી (peach puree)
સ્લાઇસ કરેલા પીચ (sliced peaches)

Related Links

સ્ટયૂડ પીચ
પીચ ક્રશ

Try Recipes using પીચ ( Peach )


More recipes with this ingredient....

peach (65 recipes), sliced peaches (9 recipes), peach halves (8 recipes), peach cubes (6 recipes), chopped peaches (15 recipes), peach puree (4 recipes), stewed peaches (0 recipes), peach crush (2 recipes)

Categories