નાસપતી ( Pear )

નાસપતી શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Pear in Gujarati language Viewed 2022 times

સમારેલા નાસપતી (chopped pears)
બી કાઢેલા નાસપતી (deseeded pears)
Fresh pear juice
Peel the pears using a peeler. Discard the stem and seeds. Place the pears on a chopping board and roughly chop the pear into pieces using a sharp knife. Combine 3 cups roughly chopped pear along with 3/4 cup water in a blender and blend till smooth. Use as required.
ખમણેલા નાસપતી (grated pears)
નાસપતીના ટુકડા (pear cubes)
અડધા કાપેલા નાસપતી (pear halves)
સ્લાઇસ કરેલા નાસપતી (sliced pear)

Related Links

કૅન્ડ નાસપતી
નાસપતીનો પલ્પ

Try Recipes using નાસપતી ( Pear )


More recipes with this ingredient....

pear (75 recipes), canned pears (2 recipes), pear pulp (3 recipes), pear halves (0 recipes), chopped pears (13 recipes), deseeded pears (0 recipes), pear cubes (27 recipes), grated pears (3 recipes), sliced pear (5 recipes), fresh pear juice (1 recipes)

Categories