મમરા ( Puffed rice )

કુરમુરા શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Puffed Rice in Gujarati Viewed 1801 times

જાડા મમરા (thick puffed rice)