કંદ ( Purple yam )

કંદ ગ્લોસરી, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ , Purple Yam, Kand in Gujarati Viewed 3226 times

બાફીને મસળેલું કંદ (boiled and mashed purple yam)
બાફેલું કંદ (boiled purple yam)
ખમણેલું કંદ (grated purple yam)
Parboiled and grated purple yam
Wash, dry and peel the purple yam with a sharp knife. Cut the purple yam into big pieces and place in a steamer to parboil for 5 to 7 minutes . Once cooled, open the steamer and remove in a deep bowl and cool it completely. Once cooled, grate it using a grater.

છોલેલું કંદ (peeled purple yam)
કંદના ટુકડા (purple yam cubes)
સ્લાઇસ કરેલું કંદ (purple yam sliced)
કંદની પટ્ટીઓ (purple yam strips)
બાફી છોલીને ખમણેલું કંદ (steamed and grated purple yam)
બાફેલા કંદના ટુકડા (steamed purple yam cubes)

Try Recipes using કંદ ( Purple Yam )


More recipes with this ingredient....

purple yam (42 recipes), Boiled purple yam (2 recipes), purple yam sliced (3 recipes), peeled purple yam (0 recipes), purple yam cubes (3 recipes), steamed and grated purple yam (2 recipes), steamed purple yam cubes (4 recipes), purple yam strips (0 recipes), grated purple yam (1 recipes), parboiled and grated purple yam (1 recipes), boiled and mashed purple yam (3 recipes)

Categories