મૂળા ( Radish, mooli )

મૂળા શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Radish, Mooli in Gujarati Viewed 1551 timesસમારેલા મૂળા (chopped radish)
ખમણેલો મૂળો (grated radish)
પાતળી લાંબી ચીરી કરેલા મૂળા (radish julliennes)
સ્લાઇસ કરેલા મૂળા (sliced radish)

Related Links

લાલ મૂળા

Categories