લાલ કોળું ( Red pumpkin )

લાલ કોળું ગ્લોસરી, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ , Red Pumpkin, bhopla in gujarati Viewed 3143 times

સમારેલું અને અર્ધ ઉકાળેલું લાલ કોળું (chopped and parboiled red pumpkin)
સમારેલું કોળું (chopped red pumpkin)
ખમણેલું લાલ કોળું (grated red pumpkin)
લાલ કોળાના ટુકડા (red pumpkin cubes)
લાલ કોળા ના ફિંગર્સ્ (red pumpkin fingers)
લાલ કોળાની પટ્ટીઓ (red pumpkin strips)
સ્લાઇસ કરેલું લાલ કોળું (sliced red pumpkin)

Related Links

ઉકાળીને મસળેલું લાલ કોળું
કૅન્ડ લાલ કોળું

Try Recipes using લાલ કોળું ( Red Pumpkin )


More recipes with this ingredient....

red pumpkin (146 recipes), chopped red pumpkin (39 recipes), grated red pumpkin (12 recipes), sliced red pumpkin (4 recipes), boiled and mashed red pumpkin (5 recipes), red pumpkin cubes (43 recipes), canned red pumpkin (3 recipes), red pumpkin strips (1 recipes), chopped and parboiled red pumpkin (1 recipes), red pumpkin fingers (1 recipes)

Categories