ચોખા ( Rice )

ચોખા ( Rice ) Glossary | Recipes with ચોખા ( Rice, Chawal ) | Tarladalal.com Viewed 2690 times

પલાળીને રાંધેલા ભાત (soaked and cooked rice)
પલાળેલા ચોખા (soaked rice)